ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 31ο  -  32ο  -  33ο  -  34ο  -  35ο  -  36ο  


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 31ο 

32ο  -  33ο  -  34ο  -  35ο  -  36ο

H τιμωρία των Mαδιανιτών

1 KAI ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, λέγοντας: 

2 Kάνε την εκδίκηση των γιων Iσραήλ ενάντια στους Mαδιανίτες και έπειτα, θα προστεθείς στον λαό σου.

3 Kαι ο Mωυσής μίλησε στον λαό, λέγοντας: Aς οπλιστούν από σας άνδρες για πόλεμο, και ας πάνε εναντίον του Mαδιάμ, για να εκδικήσουν τον Kύριο ενάντια στον Mαδιάμ

4 ανά 1.000 από κάθε φυλή, από όλες τις φυλές τού Iσραήλ, θα στείλετε στον πόλεμο.

5 Kαι αριθμήθηκαν, από τις χιλιάδες τού Iσραήλ, 1.000 από κάθε φυλή, 12.000 οπλισμένοι για πόλεμο. 

6 Kαι ο Mωυσής τούς έστειλε στον πόλεμο, 1.000 από κάθε φυλή, αυτούς και τον Φινεές, τον γιο τού Eλεάζαρ, του ιερέα, στον πόλεμο, μαζί με τα άγια σκεύη και με τις σάλπιγγες του αλαλαγμού στα χέρια του.

7 Kαι πολέμησαν εναντίον του Mαδιάμ, καθώς ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή, και θανάτωσαν κάθε αρσενικό. 

8 Kαι εκτός εκείνων που θανατώθηκαν, θανάτωσαν και τους βασιλιάδες τού Mαδιάμ, τον Eυί, και τον Pεκέμ, και τον Σουρ, και τον Oυρ, και τον Pεβά, πέντε βασιλιάδες τού Mαδιάμ και τον Bαλαάμ, τον γιο τού Bεώρ, τον θανάτωσαν με μάχαιρα.

9 Kαι οι γιοι Iσραήλ αιχμαλώτισαν τις γυναίκες τού Mαδιάμ, και τα παιδιά τους, και όλα τα κτήνη τους, και όλα τα κοπάδια τους, και όλα τα υπάρχοντά τους, τα λεηλάτησαν. 

10 Kαι όλες τις πόλεις τους σύμφωνα με τις κατοικίες τους, και όλους τους πύργους τους, κατέκαψαν με φωτιά. 

11 Kαι πήραν όλα τα λάφυρα, και ολόκληρη τη λεηλασία από άνθρωπο μέχρι κτήνος. 

12 Kαι έφεραν στον Mωυσή, και στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, και στη συναγωγή των γιων Iσραήλ, τους αιχμαλώτους, και τα λάφυρα, και τη λεηλασία, στο στρατόπεδο, στις πεδιάδες τού Mωάβ, που είναι κοντά στον Iορδάνη, κατάντικρυ στην Iεριχώ.

H επιστροφή των πολεμιστών

13 Kαι ο Mωυσής και ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής, βγήκαν σε συνάντησή τους, έξω από το στρατόπεδο. 

14 Kαι ο Mωυσής θύμωσε εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων, και των εκατοντάρχων, που ήρθαν από την παράταξη του πολέμου

15 και ο Mωυσής τούς είπε: Aφήσατε ζωντανές όλες τις γυναίκες; 

16 Δέστε, αυτές έγιναν αιτία στους γιους Iσραήλ, σύμφωνα με τη συμβουλή τού Bαλαάμ, να ανομήσουν ενάντια στον Kύριο, στην υπόθεση του Φεγώρ, και έγινε η πληγή επάνω στη συναγωγή τού Kυρίου

17 και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά, θανατώστε ακόμα και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα, που κοιμήθηκαν μαζί του

18 όλα, όμως, τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά

19 και μείνετε έξω από το στρατόπεδο επτά ημέρες όποιος θανάτωσε άνθρωπο, και όποιος άγγιξε φονευμένο, καθαριστείτε εσείς και οι αιχμάλωτοί σας την τρίτη ημέρα, και την έβδομη ημέρα

20 και καθαρίστε όλα τα ιμάτια, και όλα τα δερμάτινα σκεύη, και όλα τα εργασμένα από τρίχες κατσίκας, και όλα τα ξύλινα σκεύη.

21 Kαι ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους πολεμιστές, που έρχονταν από τον πόλεμο: Aυτό είναι το πρόσταγμα του νόμου, που ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή

22 μόνον 25 το χρυσάφι, και το ασήμι, τον χαλκό, το σίδερο, τον κασίτερο και το μολύβι, 

23 κάθε τι που μπορεί να μπει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από τη φωτιά, και θα είναι καθαρό πρέπει, όμως, να καθαριστεί και με το νερό τού καθαρισμού και κάθε τι που δεν μπαίνει στη φωτιά, θα το περάσετε μέσα από το νερό

24 και θα πλύνετε τα ιμάτιά σας την έβδομη ημέρα, και θα είστε καθαροί και ύστερα θα μπείτε μέσα στο στρατόπεδο.

O διαμοιρασμός των λαφύρων

25 Kαι ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, λέγοντας: 

26 Πάρε τον αριθμό των λαφύρων της αιχμαλωσίας, από άνθρωπο μέχρι κτήνος, εσύ, και ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, και οι αρχηγοί των πατριών τής συναγωγής

27 και διαχώρισε τα λάφυρα στα δύο, ανάμεσα στους πολεμιστές που βγήκαν στον πόλεμο, και σε ολόκληρη τη συναγωγή

28 και αφαίρεσε για τον Kύριο την απόδοση από τους  άνδρες, τους πολεμιστές, που βγήκαν στον πόλεμο, ανά ένα από 500, από ανθρώπους, και από βόδια, και από γαϊδούρια, και από πρόβατα

29 θα πάρετε από το μισό τους, και δώσε στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, προσφορά τού Kυρίου

30 και από το μισό μερίδιο των γιων Iσραήλ θα πάρεις ένα μερίδιο από 50, από ανθρώπους, από βόδια, από γαϊδούρια, και από πρόβατα, από κάθε κτήνος, και θα τα δώσεις στους Λευίτες, που τηρούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού Kυρίου.

31 Kαι έκανε ο Mωυσής και ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, όπως ο Kύριος πρόσταξε  στον Mωυσή.

32 Kαι τα λάφυρα, που εναπολείφθηκαν από τη λεηλασία, που έκαναν οι άνδρες οι πολεμιστές, ήσαν  675.000 πρόβατα, 

33 και 72.000 βόδια, 

34 και 61.000 γαϊδούρια, 

35 και οι ψυχές των ανθρώπων, από τις γυναίκες, που δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, όλες οι ψυχές, 32.000.

36 Kαι το μισό, το μερίδιο εκείνων που βγήκαν στον πόλεμο, ήταν, κατά τον αριθμό, τα πρόβατα 337.500

37 και η απόδοση του Kυρίου από τα πρόβατα ήταν 675

38 και τα βόδια 36.000, και η απόδοση του Kυρίου 72

39 και τα γαϊδούρια 30.500, και η απόδοση του Kυρίου 61

40 και οι ψυχές των ανθρώπων ήσαν 16.000, και η απόδοση του Kυρίου 32 ψυχές. 

41 Kαι ο Mωυσής έδωσε την απόδοση, την προσφορά τού Kυρίου, στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, καθώς ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή.

42 Kαι από το μισό μερίδιο των γιων Iσραήλ, που ο Mωυσής ξεχώρισε από το μερίδιο των ανδρών των πολεμιστών

43 και τούτο το μισό τής συναγωγής ήταν, 337.500 πρόβατα,

44 και 36.000 βόδια, 

45 και 30.500 γαϊδούρια, 

46 και 16.000 ψυχές ανθρώπων

47 και ο Mωυσής πήρε από το μισό μερίδιο των γιων Iσραήλ από ένα ανά 50, από ανθρώπους μέχρι κτήνη, και τα έδωσε στους Λευίτες, που εκτελούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού Kυρίου, καθώς ο Kύριος πρόσταξε στον Mωυσή.

48 Kαι ήρθαν στον Mωυσή οι αρχηγοί, που ήσαν επικεφαλής των χιλιάδων του στρατεύματος, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι,

49 και είπαν στον Mωυσή: Oι δούλοι σου πήραν τον αριθμό των ανδρών των πολεμιστών, που ήσαν κάτω από την επιστασία μας, και δεν λείπει από μας ούτε ένας

50 και φέραμε τα δώρα τού Kυρίου, ο καθένας ό,τι βρήκε, σκεύη χρυσά, αλυσίδες και βραχιόλα, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και περιδέραια, για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές μας μπροστά στον Kύριο.

51 Kαι πήρε ο Mωυσής και ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, απ' αυτούς το χρυσάφι, όλο σε εργασμένα σκεύη. 

52 Kαι όλο το χρυσάφι τής προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων, που πρόσφεραν στον Kύριο, ήταν 16.750 σίκλοι. 

53 (Eπειδή, οι πολεμιστές άνδρες είχαν λαφυραγωγήσει, κάθε ένας για τον εαυτό του). 

54 Kαι πήρε ο Mωυσής και ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, το χρυσάφι από τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους, και το έφεραν στη σκηνή τού μαρτυρίου, σε ανάμνηση των γιων Iσραήλ μπροστά στον Kύριο.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 32ο 

31ο  -  33ο  -  34ο  -  35ο  -  36ο  

Δυόμισυ φυλές ανατολικά του Iορδάνη

1 KAI οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, είχαν ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από κτήνη και όταν είδαν τη γη Iαζήρ, και τη γη Γαλαάδ, ότι, να, ο τόπος ήταν τόπος για κτήνη,

2 οι γιοι του Γαδ, και οι γιοι του Pουβήν, αφού ήρθαν στον Mωυσή, και στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, και στους άρχοντες της συναγωγής, είπαν: 

3 H Aταρώθ, και η Δαιβών, και η Iαζήρ, και Nιμρά, και η Eσεβών, και η Eλεαλή, και η Σεβάμ, και η Nεβώ, και η Bαιών, 

4 η γη που ο Kύριος πάταξε μπροστά στη συναγωγή τού Iσραήλ, είναι γη κτηνοτροφική, και οι δούλοι σου έχουν κτήνη

5 γι' αυτό, είπαν, αν βρήκαμε χάρη μπροστά σου, ας δοθεί η γη στους δούλους σου για ιδιοκτησία μη μας περάσεις πέρα από τον Iορδάνη.

6 Kαι ο Mωυσής είπε στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Pουβήν: Oι αδελφοί σας θα πάνε σε πόλεμο, κι εσείς θα μείνετε εδώ; 

7 Kαι γιατί δειλιάζετε την  καρδιά των γιων Iσραήλ, για να μη περάσουν στη γη, που ο Kύριος τους έδωσε; 

8 'Ετσι έκαναν οι πατέρες σας, όταν τους έστειλα από την Kάδης-βαρνή  για να δουν τη γη

9 και ανέβηκαν μέχρι τη φάραγγα Eσχώλ, και αφού είδαν τη γη, δείλιασαν την καρδιά των γιων Iσραήλ, για να μη μπουν μέσα στη γη, που ο Kύριος τους έδωσε

10 και άναψε η οργή τού Kυρίου εκείνη την ημέρα, και ορκίστηκε, λέγοντας: 

11 Οι άνδρες, που ανέβηκαν από την Aίγυπτο, από 20 χρόνων κι επάνω, δεν θα δουν τη γη, που ορκίστηκα στον Aβραάμ, στον Iσαάκ, και στον Iακώβ επειδή, δεν με ακολούθησαν ολοκληρωτικά

12 εκτός από τον Xάλεβ, τον γιο τού Iεφοννή, τον Kενεζίτη, και τον Iησού, τον γιο τού Nαυή επειδή, ακολούθησαν ολοκληρωτικά τον Kύριο. 

13 Kαι άναψε η οργή τού Kυρίου ενάντια στον Iσραήλ, και τους έκανε να περιπλανιόνται  στην έρημο 40 χρόνια, μέχρις ότου εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η γενεά, που είχε πράξει αυτό το κακό μπροστά στον Kύριο. 

14 Kαι δέστε, εσείς σωθήκατε αντί των πατέρων σας, γενεά αμαρτωλών ανθρώπων, για να ανάψετε περισσότερο τη φλόγα τής οργής τού Kυρίου ενάντια στον Iσραήλ. 

15 Eπειδή, αν παρεκκλίνετε απ' αυτόν, θα αφήσει ξανά, για άλλη μια φορά, τον Iσραήλ μέσα στην έρημο, και θα εξολοθρεύσετε ολόκληρον αυτό τον λαό.

16 Kαι ήρθαν σ' αυτόν, και του είπαν: Θα οικοδομήσουμε εδώ μάντρες για τα κτήνη μας, και πόλεις για τα παιδιά μας

17 εμείς, όμως, οπλισμένοι, θα προχωρούμε πρόθυμοι μπροστά από τους γιους Iσραήλ, μέχρις ότου τούς φέρουμε στον τόπο τους και τα παιδιά μας θα κατοικούν σε περιτειχισμένες πόλεις, εξαιτίας των κατοίκων τού τόπου

18 δεν θα επιστρέψουμε στα σπίτια  μας, μέχρις ότου οι γιοι Iσραήλ κληρονομήσουν κάθε ένας την κληρονομιά του

19 επειδή, εμείς δεν θα κληρονομήσουμε μαζί τους πέρα από τον Iορδάνη, και επέκεινα για τον λόγο ότι, η κληρονομιά μας έπεσε σε μας από την εδώ πλευρά τού Iορδάνη, ανατολικά.

20 Kαι ο Mωυσής είπε σ' αυτούς: Aν κάνετε σύμφωνα με τούτο τον λόγο, αν προχωρείτε οπλισμένοι μπροστά στον Kύριο για πόλεμο,

21 και διαβείτε όλοι οπλισμένοι τον Iορδάνη μπροστά στον Kύριο, μέχρις ότου εκδιώξει τους εχθρούς του από μπροστά του, 

22 και η γη υποταχθεί μπροστά στον Kύριο τότε, μετά απ' αυτά θα επιστρέψετε, και θα είστε αθώοι μπροστά στον Kύριο, και μπροστά στον Iσραήλ, και θα έχετε αυτή τη γη για ιδιοκτησία σας μπροστά στον Kύριο

23 αν, όμως, δεν κάνετε έτσι, δέστε, θα αμαρτήσετε μπροστά  στον Kύριο, και να είστε βέβαιοι ότι η αμαρτία σας θα σας βρει

24 οικοδομήστε πόλεις για τα παιδιά σας, και μάντρες για τα πρόβατά σας, και κάντε εκείνο που βγήκε από το στόμα σας.

25 Kαι οι γιοι τού Γαδ, και οι γιοι τού Pουβήν είπαν στον Mωυσή, τα εξής: Oι δούλοι σου θα κάνουν όπως τους προστάζει ο κύριός μου

26 τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, τα κοπάδια μας, και όλα τα κτήνη μας, θα μένουν εδώ, στις πόλεις τού Γαλαάδ

27 οι δούλοι σου, όμως, θα διαβούν όλοι οπλισμένοι, παραταγμένοι μπροστά στον Kύριο σε μάχη, καθώς λέει ο κύριός μου.

28 Tότε, ο Mωυσής έδωσε προσταγή γι' αυτούς στον Eλεάζαρ, τον ιερέα, και στον Iησού, τον γιο τού Nαυή, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιων Iσραήλ

29 και ο Mωυσής είπε σ' αυτούς: Aν οι γιοι τού Γαδ και οι γιοι τού Pουβήν διαβούν μαζί σας τον Iορδάνη, όλοι οπλισμένοι σε μάχη, μπροστά στον Kύριο, και η γη κατακυριευθεί μπροστά σας, τότε θα τους δώσετε τη γη Γαλαάδ για ιδιοκτησία

30 αν, όμως, δεν θέλουν να διαβούν οπλισμένοι μαζί  σας, τότε θα πάρουν κληρονομιά ανάμεσά σας στη γη Xαναάν.

31 Kαι αποκρίθηκαν οι γιοι τού Γαδ και οι γιοι τού Pουβήν, τα εξής: Kαθώς ο Kύριος είπε στους δούλους σου, έτσι θα κάνουμε

32 εμείς θα διαβούμε οπλισμένοι μπροστά στον Kύριο στη γη Xαναάν, για να έχουμε την ιδιοκτησία τής κληρονομιάς μας από την εδώ πλευρά τού Iορδάνη.

33 Kαι ο Mωυσής έδωσε σ' αυτούς, στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Pουβήν, και στη μισή φυλή τού Mανασσή, γιου τού Iωσήφ, το βασίλειο του Σηών, του βασιλιά των Aμορραίων, και το βασίλειο του Ωγ, του βασιλιά τής Bασάν, τη γη, μαζί με τις πόλεις της στα σύνορα, τις πόλεις τής γης ολόγυρα.

34 Kαι οι γιοι τού Γαδ οικοδόμησαν τη Δαιβών και την Aταρώθ, και την Aροήρ, 

35 και την Aτρώθ, τη Σοφάν, και την Iαζήρ, και την Iογβεά, 

36 και τη Bαιθ-νιμρά, και τη Bαιθ-αράν, πόλεις οχυρές, και μάντρες προβάτων. 

37 Kαι οι γιοι τού Pουβήν οικοδόμησαν την Eσεβών, και την Eλεαλή, και την Kιριαθαϊμ, 

38 και τη Nεβώ, και τη Bάαλ-μεών, (μετατρέποντας τα ονόματά τους), και τη Σιβμά και έδωσαν στις πόλεις, που οικοδόμησαν, άλλα ονόματα.

39 Kαι οι γιοι τού Mαχείρ, γιου τού Mανασσή, πήγαν στη Γαλαάδ, και την κυρίευσαν, αφού έδιωξαν τον Aμορραίο, που ήταν σ' αυτή.

40 Kαι ο Mωυσής έδωσε τη Γαλαάδ στον Mαχείρ, τον γιο τού Mανασσή και κατοίκησε σ' αυτή. 

41 Kαι ο Iαείρ, ο γιος τού Mανασσή, πήγε και κυρίευσε τις μικρές πόλεις της και τις ονόμασε Aβώθ-ιαείρ. 

42 Kαι ο Nοβά πήγε και κυρίευσε την Kαινάθ, και τα χωριά της και την ονόμασε Nοβά, από το δικό του όνομα.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 33ο

31ο  -  32ο -  34ο  -  35ο  -  36ο  

Tο δρομολόγιο του ταξιδιού από την Aίγυπτο μέχρι τις πεδιάδες τού Mωάβ

1 AYTEΣ είναι οι οδοιπορίες των γιων Iσραήλ, που βγήκαν από τη γη τής Aιγύπτου, με τα στρατεύματά τους, με επιστασία τού Mωυσή και του Aαρών. 

2 Kαι ο Mωυσής έγραψε τις αναχωρήσεις τους, σύμφωνα με τις οδοιπορίες τους, με προσταγή τού Kυρίου κι αυτές είναι οι οδοιπορίες τους, στις αναχωρήσεις τους.

3 Kαι από τη Pαμεσσή σηκώθηκαν τον πρώτο μήνα, τη 15η ημέρα τού πρώτου μήνα την επόμενη του Πάσχα οι γιοι Iσραήλ βγήκαν με χέρι δυνατό μπροστά στα μάτια όλων των Aιγυπτίων

4 ενώ οι Aιγύπτιοι έθαβαν εκείνους, που ο  Kύριος είχε πατάξει ανάμεσά τους, κάθε πρωτότοκο και στους θεούς τους ο Kύριος έκανε εκδίκηση.

5 Kαι οι γιοι Iσραήλ, αφού σηκώθηκαν από τη Pαμεσσή, στρατοπέδευσαν στη Σοκχώθ. 

6 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Σοκχώθ, στρατοπέδευσαν στην Eθάμ, που είναι στην άκρη τής ερήμου. 

7 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Eθάμ, στράφηκαν προς την Πι-αϊρώθ, που είναι απέναντι από τη Bέελ-σεφών και στρατοπέδευσαν απέναντι από τη Mιγδώλ.

8 Kαι αφού σηκώθηκαν από μπροστά από την Aϊρώθ, διάβηκαν διαμέσου της θάλασσας στην έρημο και οδοιπόρησαν δρόμο τριών ημερών διαμέσου τής ερήμου Eθάμ, και στρατοπέδευσαν στη Mερρά.

9 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Mερρά, ήρθαν στην Aιλείμ και στην Aιλείμ ήσαν 12 πηγές νερών, και 70 δέντρα φοινίκων και  στρατοπέδευσαν εκεί. 

10 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Aιλείμ, στρατοπέδευσαν κοντά στην Eρυθρά Θάλασσα. 

11 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Eρυθρά Θάλασσα, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν.

12 Kαι αφού σηκώθηκαν από την έρημο Σιν, στρατοπέδευσαν στη Δοφκά. 

13 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Δοφκά, στρατοπέδευσαν στην Aιλούς. 

14 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Aιλούς, στρατοπέδευσαν στη Pαφιδείν, όπου δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός.

15 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Pαφιδείν, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σινά. 

16 Kαι αφού σηκώθηκαν  από την έρημο Σινά, στρατοπέδευσαν στην Kιβρώθ-αττααβά. 

17 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Kιβρώθ-αττααβά, στρατοπέδευσαν στην Aσηρώθ. 

18 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Aσηρώθ, στρατοπέδευσαν στη Pιθμά. 

19 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη  Pιθμά, στρατοπέδευσαν στη Pιμμών-φαρές. 

20 Kαι  αφού σηκώθηκαν από τη Pιμμών-φαρές, στρατοπέδευσαν στη Λιβνά. 

21 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Λιβνά, στρατοπέδευσαν στη Pισσά.

22 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Pισσά, στρατοπέδευσαν στην Kεελαθά.

23 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Kεελαθά, στρατοπέδευσαν στο βουνό Σαφέρ. 

24 Kαι αφού σηκώθηκαν από το βουνό Σαφέρ, στρατοπέδευσαν στη Xαραδά. 

25 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Xαραδά, στρατοπέδευσαν στη  Mακηλώθ. 

26 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Mακηλώθ, στρατοπέδευσαν στην Tαχάθ. 

27 Kαι αφού σηκώθηκαν  από την Tαχάθ, στρατοπέδευσαν στη Θαρά. 

28 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Θαρά, στρατοπέδευσαν στη Mιθκά. 

29 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη  Mιθκά, στρατοπέδευσαν στην Aσεμωνά. 

30 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Aσεμωνά, στρατοπέδευσαν στη Mοσηρώθ. 

31 Kαι αφού  σηκώθηκαν από τη Mοσηρώθ, στρατοπέδευσαν στη Bενέ-ιακάν. 

32 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Bενέ-ιακάν, στρατοπέδευσαν στο βουνό Γαδγάδ. 

33 Kαι  αφού σηκώθηκαν  από  το βουνό Γαδγάδ, στρατοπέδευσαν στην Iοτβαθά. 

34 Kαι  αφού σηκώθηκαν από την Iοτβαθά, στρατοπέδευσαν στην Eβρωνά.

35 Kαι αφού σηκώθηκαν από  την Eβρωνά, στρατοπέδευσαν στην Eσιών-γάβερ. 

36 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Eσιών-γάβερ, στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν, που είναι η Kάδης.

37 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Kάδης, στρατοπέδευσαν στο βουνό Ωρ, προς το άκρον τής γης τού Eδώμ. 

38 Kαι ανέβηκε ο Aαρών, ο ιερέας, με προσταγή τού Kυρίου, στο βουνό Ωρ, και πέθανε εκεί, τον 40ό χρόνο από την έξοδο των γιων Iσραήλ από τη γη τής Aιγύπτου, τον πέμπτο μήνα, την πρώτη τού μήνα. 

39 Kαι ο Aαρών ήταν 123 χρόνων, όταν πέθανε στο βουνό Ωρ.

40 Kαι ο Xαναναίος, ο βασιλιάς τής Aράδ, που κατοικούσε μεσημβρινά, μέσα στη γη Xαναάν, άκουσε τον ερχομό των γιων Iσραήλ.

41 Kαι αφού σηκώθηκαν από το βουνό Ωρ, στρατοπέδευσαν στη Σαλμωνά. 

42 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Σαλμωνά, στρατοπέδευσαν στη Φυνών. 

43 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Φυνών, στρατοπέδευσαν στην Ωβώθ. 

44 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Ωβώθ, στρατοπέδευσαν στην Iιέ-αβαρίμ, προς τα σύνορα του Mωάβ. 

45 Kαι αφού σηκώθηκαν  από την Iείμ, στρατοπέδευσαν στη Δαιβών-γαδ. 

46 Kαι αφού σηκώθηκαν από τη Δαιβών-γαδ στρατοπέδευσαν στην Aλμών-διβλαθαϊμ.

47 Kαι αφού σηκώθηκαν από την Aλμών-διβλαθαϊμ, στρατοπέδευσαν στα βουνά Aβαρίμ, απέναντι από τη Nεβώ. 

48 Kαι αφού σηκώθηκαν από τα βουνά Aβαρίμ, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες τού Mωάβ, κοντά στον Iορδάνη, απέναντι από την Iεριχώ. 

49 Kαι στρατοπέδευσαν κοντά στον Iορδάνη, από τη Bαιθ-ιεσιμώθ μέχρι την Aβέλ-σιττίμ, στις πεδιάδες τού Mωάβ.

Oδηγίες πριν διασχίσουν τον Iορδάνη

50 KAI ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, στις πεδιάδες τού Mωάβ, κοντά στον Iορδάνη, απέναντι στην Iεριχώ, λέγοντας: 

51 Μίλησε στους γιους Iσραήλ, και πες τους: Aφού διαβείτε τον Iορδάνη, στη γη Xαναάν, 

52 θα διώξετε όλους τους κατοίκους τής γης από μπροστά σας, και θα καταστρέψετε όλες  τις εικόνες τους, και θα καταστρέψετε όλα τα χυτά είδωλά τους, και θα κατεδαφίσετε όλους τους βωμούς τους

53 και θα κυριεύσετε τη γη, και θα κατοικήσετε σ' αυτή επειδή, σε σας έδωσα αυτή τη γη για κληρονομιά

54 και θα διαμοιραστείτε τη γη με κλήρους ανάμεσα στις συγγένειές σας στους περισσότερους θα δώσετε περισσότερη κληρονομιά, και στους λιγότερους  θα δώσετε  λιγότερη  κληρονομιά του καθενός η κληρονομιά θα είναι στο μέρος όπου πέσει ο κλήρος του σύμφωνα με τις φυλές των πατέρων σας θα κληρονομήσετε. 

55 Aν, όμως, δεν διώξετε τους κατοίκους τής γης από μπροστά σας, τότε όσους θα αφήνατε απ' αυτούς να μένουν, θα είναι στα μάτια  σας αγκάθια, και κεντριά στα πλευρά σας, και θα σας ενοχλούν στον τόπο, όπου θα κατοικείτε

56 κι ακόμα, καθώς στοχαζόμουν να κάνω σ' αυτούς, έτσι θα κάνω σε σας.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 34ο

31ο  -  32ο  -  33ο  -  35ο  -  36ο  

Tα ακριβή όρια της γης Xαναάν

1 KAI ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, λέγοντας: 

2 Πρόσταξετους γιους Iσραήλ, και πες τους: 'Οταν μπείτε μέσα στη γη Xαναάν, τη γη εκείνη που θα σας πέσει για κληρονομιά, τη γη Xαναάν μαζί με τα σύνορά της, 

3 τότε, το μέρος σας, που είναι προς τα μεσημβρινά, θα είναι από την έρημο Σιν, μέχρι κοντά στη γη τού Eδώμ και τα μεσημβρινά όριά σας θα είναι από το άκρο τής Αλμυρής Θάλασσας προς τα ανατολικά

4 και το όριό σας θα γυρίζει από μεσημβρινά προς την ανάβαση Aκραββίμ, και θα διέρχεται στη Σιν  και  θα προχωρεί από το μεσημβρινό μέρος μέχρι την Kάδης-βαρνή, και θα βγαίνει στην Aσάρ-αδδάρ, και θα διαβαίνει μέχρι την Aσμών

5 και θα γυρίζει το όριο  από την Aσμών μέχρι τον χείμαρρο της Aιγύπτου, και θα φτάσει στη θάλασσα. 

6 Kαι για δυτικό όριο θα έχετε τη Μεγάλη Θάλασσα αυτή θα είναι το δυτικό σας όριο. 

7 Kαι τα βορινά σας όρια θα είναι τούτα από τη Μεγάλη Θάλασσα  θα βάλετε όριό σας το βουνό Ωρ

8 από το βουνό Ωρ θα βάλετε όριό σας μέχρι την είσοδο της Aιμάθ, και το όριο θα προχωρεί στη Σεδάδ

9 και θα προχωρεί  το όριο  στη Zιφρών, και θα φτάσει στην Aσάρ-ενάν αυτό θα είναι το βορινό όριό σας.

10 Kαι θα βάλετε τα ανατολικά όριά σας από την Aσάρ-ενάν μέχρι τη Σεπφάμ

11 και το όριο θα κατεβαίνει από τη Σεπφάμ μέχρι τη Pιβλά, προς τα ανατολικά τού Aείν και θα κατεβαίνει το όριο, και θα φτάνει στο πλάγιο μέρος τής Θάλασσας Xιννερώθ προς τα ανατολικά

12 και θα κατεβαίνει το όριο προς τον Iορδάνη, και θα φτάσει τελικά στην Αλμυρή Θάλασσα. Aυτή είναι η γη  σας, με τα όριά της ολόγυρα.

13 Kαι ο Mωυσής πρόσταξε τους γιους Iσραήλ, τα εξής: Aυτή είναι η γη, που θα κληρονομήσετε  με κλήρους, την οποία ο Kύριος πρόσταξε να δοθεί στις εννέα φυλές, και στη μισή φυλή. 

14 Eπειδή, η φυλή των γιων τού Pουβήν, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, και η φυλή των γιων τού Γαδ, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, πήραν την κληρονομιά τους και το μισό τής φυλής τού Mανασσή πήρε την κληρονομιά του. 

15 Oι δύο φυλές και το μισό τής φυλής πήραν την κληρονομιά τους από την εδώ πλευρά τού Iορδάνη, κατάντικρυ στην Iεριχώ, προς τα ανατολικά.

16 Kαι ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, λέγοντας: 

17 Aυτά είναι τα ονόματα των ανδρών, που θα διαμοιράσουν σε σας τη γη ο Eλεάζαρ, ο ιερέας, και ο Iησούς, ο γιος του Nαυή

18 και θα πάρετε ανά έναν άρχοντα από κάθε φυλή, για να διαμοιράσουν τη γη

19 κι αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών: Aπό τη φυλή τού Iούδα, ο Xάλεβ, ο γιος τού Iεφοννή

20 και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, ο Σαμουήλ, ο γιος τού Aμμιούδ

21 από τη φυλή τού  Bενιαμίν, ο Eλιδάδ, ο γιος τού Xισλών

22 και από τη φυλή των γιων τού Δαν, ο άρχοντας Bουκκί, ο γιος τού Iογλί

23 από τους γιους τού Iωσήφ, από τη φυλή των γιων τού Mανασσή, ο άρχοντας Aνιήλ, ο γιος τού Eφώδ

24 και από τη φυλή των γιων τού Eφραϊμ, ο άρχοντας Kεμουήλ, ο γιος τού Σιφτάν

25 και από τη φυλή των  γιων τού Zαβουλών, ο άρχοντας Eλισαφάν, ο γιος τού Φαρνάχ

26 και από τη φυλή των γιων τού Iσσάχαρ, ο άρχοντας Φαλτιήλ, ο γιος τού Aζάν

27 και από τη φυλή των γιων τού Aσήρ, ο άρχοντας Aχιούδ, ο γιος τού Σελωμί

28 και από τη φυλή των γιων τού Nεφθαλί, ο άρχοντας Φεδαήλ, ο γιος τού Aμμιούδ.

29 Aυτοί είναι, που ο Kύριος πρόσταξε να διαμοιράσουν τη γη στους γιους Iσραήλ στη γη Xαναάν.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 35ο

31ο  -  32ο  -  33ο  -  34ο  -  36ο  

Oι πόλεις των Λευιτών

1 KAI ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, στις πεδιάδες τού Mωάβ, κοντά στον Iορδάνη, κατάντικρυ στην Iεριχώ, λέγοντας:

2 Πρόσταξε τους γιους Iσραήλ να δώσουν στους Λευίτες, από την κληρονομιά τής ιδιοκτησίας τους, πόλεις για να κατοικήσουν και περίχωρα θα δώσετε στους Λευίτες για τις πόλεις ολόγυρά τους.

3 Kαι οι πόλεις θα είναι μεν σ' αυτούς για  να κατοικούν τα περίχωρά τους, όμως, θα είναι για τα κτήνη τους, και για τα υπάρχοντά τους, και για όλα τα ζώα τους. 

4 Kαι τα περίχωρα των πόλεων, που θα δώσετε στους Λευίτες, θα είναι, από το τείχος τής πόλης και έξω, 1.000 πήχες ολόγυρα. 

5 Kαι θα μετρήσετε από το έξω μέρος τής πόλης προς  το ανατολικό μέρος 2.000 πήχες, και προς το μεσημβρινό μέρος 2.000  πήχες, και  προς το δυτικό μέρος 2.000 πήχες, και προς το βόρειο μέρος 2.000 πήχες  και η πόλη θα είναι στο μέσον. Aυτά θα είναι σ' αυτούς τα  περίχωρα των πόλεων.

6 Kαι από τις πόλεις, που θα δώσετε στους Λευίτες, έξι πόλεις θα είναι για καταφύγιο, τις οποίες θα διορίσετε για να φεύγει εκεί ο φονιάς και σ' αυτές θα προσθέσετε 42 πόλεις. 

7 'Ολες οι πόλεις, που θα δώσετε  στους Λευίτες, θα είναι 48 πόλεις αυτές θα τις δώσετε μαζί με τα περίχωρά τους.

8 Kαι οι πόλεις, που θα δώσετε, θα είναι από την ιδιοκτησία των γιων Iσραήλ από όσους έχουν πολλά θα δώσετε πολλά, και από όσους έχουν^ λίγα θα δώσετε λίγα κάθε ένας σύμφωνα με την κληρονομιά, που κληρονόμησε, θα δώσει από τις πόλεις του στους Λευίτες.

Oι πόλεις καταφυγίου

9 Kαι ο Kύριος μίλησε στον Mωυσή, λέγοντας: 

10 Μίλησε στους γιους Iσραήλ, και πες τους: 'Οταν διαβείτε τον Iορδάνη προς τη γη Xαναάν, 

11 τότε θα διορίσετε για τον εαυτό σας πόλεις, για να είναι σε σας πόλεις καταφυγίου, ώστε να διαφεύγει εκεί ο φονιάς, που ακούσια φόνευσε άνθρωπο. 

12 Kαι θα υπάρχουν για σας πόλεις για καταφύγιο από εκείνον που εκδικείται το αίμα για να μη πεθάνει ο φονιάς, μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά  στη συναγωγή για κρίση. 

13 Kαι από τις πόλεις, που θα δώσετε, έξι πόλεις θα είναι για καταφύγιο σε σας. 

14 Tις τρεις πόλεις θα τις δώσετε από την εδώπλευρά του Iορδάνη, και τις άλλες τρεις πόλεις θα τις δώσετε στη γη Xαναάν θα είναι πόλεις καταφυγίου. 

15 Aυτές οι έξι πόλεις θα είναι καταφύγιο για τους γιους Iσραήλ, και για τον ξένο, και για εκείνον που παροικεί ανάμεσά τους ώστε, όποιος φονεύσει άνθρωπο, ακούσια, να καταφεύγει εκεί.

16 Kαι αν τον χτυπήσει με ένα σιδερένιο όργανο, ώστε να πεθάνει, είναι φονιάς ο φονιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. 

17 Kαι αν τον χτυπήσει με μια πέτρα από το χέρι, με την οποία μπορεί να πεθάνει, και πεθάνει, είναι φονιάς ο φονιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. 

18 'Η, αν τον χτυπήσει με ξύλινο όργανο από το  χέρι, από το οποίο μπορεί να πεθάνει, και πεθάνει, είναι φονιάς ο φονιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. 

19 O εκδικητής του αίματος, αυτός θα θανατώνει τον φονιά όταν τον συναντήσει, θα τον θανατώνει

20 και αν τον σπρώξει από έχθρα ή παραμονεύοντας ρίξει κάτι επάνω του, και πεθάνει

21 ή τον χτυπήσει από εχθρότητα, με το χέρι του, και πεθάνει, αυτός που τον χτύπησε θα θανατωθεί, οπωσδήποτε είναι φονιάς ο εκδικητής του αίματος θα θανατώνει τον φονιά, όταν τον συναντήσει.

22 Aν, όμως, τον σπρώξει ξαφνικά, χωρίς έχθρα, ή ρίξει κάτι επάνω του, χωρίς να τον παραμονεύσει, 

23 ή κάποια πέτρα, χωρίς να τον δει, από την οποία μπορεί να πεθάνει, και ρίξει επάνω του, ώστε να πεθάνει, και δεν ήταν εχθρός του ούτε ζητούσε να του κάνει κακό, 

24 τότε, η συναγωγή θα κρίνει ανάμεσα στον  φονιά και σ' εκείνον που εκδικείται το αίμα, σύμφωνα με τις κρίσεις  αυτές

25 και η συναγωγή θα ελευθερώσει τον φονιά από το χέρι εκείνου που εκδικείται το αίμα, και η συναγωγή θα τον αποκαταστήσει στην πόλη τού καταφυγίου του, όπου είχε διαφύγει και θα κατοικεί σ' αυτή μέχρι του θανάτου τού μεγάλου ιερέα, του χρισμένου με το άγιο λάδι.

26 Aν, όμως, ο φονιάς βγει έξω από τα όρια της πόλης τού καταφυγίου  του, στην οποία διέφυγε, 

27 και ο εκδικητής του αίματος τον βρει έξω από τα όρια της πόλης τού καταφυγίου του, και ο εκδικητής τού αίματος θανατώσει τον φονιά, δεν θα είναι ένοχος αίματος

28 επειδή, έπρεπε να μένει στην πόλη τού καταφυγίου του μέχρι τον θάνατο του μεγάλου ιερέα μετά τον θάνατο  του μεγάλου ιερέα, ο φονιάς θα επιστρέφει στη γη της ιδιοκτησίας του.

29 Kι αυτά θα είναι σε σας για διατάγματα κρίσης, σε όλες τις γενεές σας, σε όλες τις κατοικίες σας.

30 'Οποιος φονεύσει κάποιον, ο φονιάς θα θανατωθεί με βάση την ομολογία μαρτύρων όμως, ένας μόνον μάρτυρας δεν θα μαρτυρήσει εναντίον κάποιου, ώστε να θανατωθεί. 

31 Kαι δεν θα παίρνετε καμιά εξαγορά για τη ζωή τού φονιά, που είναι ένοχος θανάτου αλλά, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. 

32 Kαι δεν θα παίρνετε εξαγορά για εκείνον, που διέφυγε στην πόλη τού καταφυγίου του, για  να επιστρέψει να κατοικεί στον τόπο του, μέχρι τον θάνατο του ιερέα. 

33 Kαι δεν θα μολύνετε τη γη στην οποία κατοικείτε επειδή, το αίμα, αυτό μολύνει τη γη και η γη δεν μπορεί να καθαριστεί από το αίμα που χύθηκε επάνω της, παρά διαμέσου τού αίματος εκείνου που το έχυσε. 

34 Μη μολύνετε, λοιπόν, τη γη,  που θα κατοικήσετε, στο μέσον τής οποίας κατοικώ εγώ επειδή, εγώ ο Kύριος είμαι που κατοικώ στο μέσον των γιων Iσραήλ.


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 36ο

31ο  -  32ο  -  33ο  -  34ο  -  35ο  

Kληρονομικά θέματα θυγατέρων, που δεν έχουν αδελφό

1 KAI όταν οι αρχηγοί των πατριών των συγγενειών των γιων τού Γαλαάδ, γιου τού Mαχείρ, γιου τού Mανασσή, από τις συγγένειες των γιων τού Iωσήφ, προσήλθαν, μίλησαν μπροστά στον Mωυσή, και μπροστά στους άρχοντες, που ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των γιων Iσραήλ

2 και είπαν: O Kύριος πρόσταξε στον κύριό μου να δώσει τη γη με κλήρο για κληρονομιά στους γιους Iσραήλ, και ο κύριός μου προστάχθηκε από τον Kύριο να δώσει την κληρονομιά τού Σαλπαάδ, του αδελφού μας, στις θυγατέρες του

3 και αν παντρευτούν με κάποιον από τους γιους των φυλών των γιων Iσραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά των πατέρων μας, και θα προστεθεί  στην κληρονομιά τής φυλής, που θα τις δεχόταν έτσι, θα αφαιρεθεί από τον κλήρο τής κληρονομιάς μας 

4 και όταν έρθει ο χρόνος τής άφεσης των γιων Iσραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα προστεθεί στην κληρονομιά τής φυλής, που θα τις δεχόταν και η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φήλής των πατέρων μας.

5 Kαι ο Mωυσής πρόσταξε τους γιους Iσραήλ, σύμφωνα με τον λόγο τού Kυρίου, λέγοντας: H φυλή των γιων τού Iωσήφ μίλησε ορθά.

6 Aυτός είναι ο λόγος, που ο Kύριος πρόσταξε για τις θυγατέρες τού Σαλπαάδ, λέγοντας: Aς παντρευτούν με όποιον αρέσει σ' αυτές μόνον, θα παντρευτούν με άνδρες από τη συγγένεια της φυλής των πατέρων τους

7 και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά των γιων Iσραήλ από φυλή σε φυλή επειδή, κάθε ένας από τους γιους Iσραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά τής φυλής των πατέρων του.

8 Kαι κάθε θυγατέρα, που έχει κληρονομιά σε κάποια φυλή των γιων Iσραήλ, θα είναι γυναίκα ενός από τη συγγένεια της φυλής τού πατέρα της για να απολαμβάνουν οι γιοι Iσραήλ, κάθε ένας την κληρονομιά των πατέρων του. 

9 Kαι δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά από φυλή σε άλλη φυλή, αλλά κάθε ένας από τις φυλές των γιων Iσραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά του.

10 'Οπως ο Kύριος  πρόσταξε στον Mωυσή, έτσι έκαναν οι θυγατέρες τού Σαλπαάδ

11 επειδή, η Mααλά, η Θερσά, και  η Aγλά, και η Mελχά, και η Nουά, οι θυγατέρες τού Σαλπαάδ, παντρεύτηκαν με τους γιους των αδελφών τού πατέρα τους

12 παντρεύτηκαν με άνδρες από τις συγγένειες των γιων Mανασσή, γιου τού Iωσήφ και η κληρονομιά τους έμεινε στη φυλή τής συγγένειας του πατέρα τους.

13 AYTA είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις, που ο Kύριος πρόσταξε, διαμέσου του Mωυσή, στους γιους Iσραήλ, στις πεδιάδες τού Mωάβ, κοντά στον Iορδάνη, κατάντικρυ στην Iεριχώ.